מחלוקות בין הורים בנוגע לסוגיית חינוך הילדים וכיצד מיישבים מחלוקת זו

מחלוקות בין הורים בנוגע לסוגיית חינוך הילדים וכיצד מיישבים מחלוקת זו

דוגמאות מן הפסיקה באשר להכרעות בתי המשפט בנוגע לחינוך ילדים כשיש מחלוקת בין הורים בסוגיה זו

מחלוקות בין הורים בנוגע לסוגיית חינוך הילדים וכיצד מיישבים מחלוקת זו

 

הורים חלוקים לעיתים בדעותיהם באשר למסגרת ואופי החינוך של הילדים בבית הספר. המדינה אינה מתערבת בסוגיה זו כל עוד אין סיכון לילדים. הורים החיים יחדיו והשלום שורר ביניהם מוצאים את הדרך לפשר בעניין זה במסגרת המשפחה.

יחד עם זאת כאשר הורים מתגרשים ויש ביניהם מחלוקת על חינוך הילדים נאלץ בית המשפט או בית הדין להכריע בסוגיה

 

תמ"ש (ראשון לציון) 6121-09-10 פלוני נ' אלמוני

בפסק דין שניתן על ידי השופט יעקב כהן בנוגע לחינוך של ארבעה ילדים שהוריהם התגרשו זה מזו על רקע חפצו של האב לשמור על אורח חיים חרדי, (כפי התנהלותם של ההורים וילדיהם במהלך שנות נישואיהם), וחפצה של האם לנהל אורח חיים חילוני  - נקבע כי למרות התנגדות האב הילדים ילמדו בחינוך חילוני כפי רצונם, וכן פטר בית המשפט את האם מהתחייבותה להקפיד על שמירת שבת.

האב נשוי בשנית, מתגורר בירושלים ומנהל אורח חיים חרדי ואילו האם הינה חילונית, מתגוררת עם ארבעת ילדי הצדדים בפ"ת.

הילדים נחשפו לאורח חיים חילוני, צופים בשידורי טלוויזיה, משתמשים באינטרנט, מתלבשים, מתנהגים ומתנהלים בביתם כילדים חילוניים לכל דבר ועניין.

במפגשים שקיים בימ"ש עם הילדים התרשם הוא כי מבגרותן של הבנות ומיכולתן לבטא באופן בוגר החלטי אסרטיבי ועצמאי את רצונן. שתיהן מרגישות היטב במוסדות חילוניים לאחר שהשהות במסגרת חרדית גרמה להם להרגיש מנוכרות ולא שייכות מתארות עצמן כחילונית ומתקשות ליצור קשרים עם בנות חרדיות.

גם הבנים בוחרים במודע בקיום אורח חיים חילוני ומעדיפים היו ללמוד בבתי ספר חילוניים, אולם אין הם מבטאים כל מצוקה או הסתייגות של ממש מביה"ס הממלכתי דתי. בית המשפט מתרשם לגבי הבן הקטן מכל הארבעה כי הגם שהוא מוכן ללמוד בבית ספר דתי אין זה רצוי שכן המשך לימודים שם עלול לפגוע ביחסיו עם אמו אחיו ואחיותיו, ולחשפו לקונפליקטים העלולים להזיק להתפתחותו התקינה.

 

בית המשפט מייחס חשיבות לשמיעת רצונו של הקטין

שאלת המשקל שיש ליתן לרצונו של קטין תוכרע בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה ובהתאם לקטין הספציפי שעניינו עומד לדיון. בין היתר יילקחו בחשבון גילו של הקטין, כושר האבחנה והשיפוט שלו ומידת בגרותו, וכן תיבדק בחירתו החופשית בעמדה אותה הוא מביע והאם הופעלו עליו השפעות חיצוניות.

בבע"מ 10480/05 פלונית נ' פלוני התייחס כב' השופט  רובינשטיין לחשיבות שמיעת קטין בגיל 10 שנים בדברים כדלהלן: "לדידי, יש ככלל מקום לשמוע את דעתו של קטין, אף קטין בגיל 10 למשל, ולא כל שכן ככל שהוא מתבגר והשנים נוקפות, ויש לייחס משקל רב לעמדתו, כמובן על פי שיקול דעת והשכל הישר, לא לגחמות ובוודאי לא לעניינים שאינם דרך הישר חלילה, אך לא בכך עסקינן. זו גם גישת האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, שישראל הצטרפה אליה החל מ-1991".

 

אין להתעלם מדעתם של קטינים ומרצונם

בע"א 503/60 וולף נ' וולף, פ"ד ט"ו 760, מציין כב' השופט כהן כי: "אפילו "הוסתה" על ידי אמה – דבר אשר, כאמור, לא הוכח כלל – אין בכך בלבד כדי הצדקה להתעלם מדעתה ורצונה. התעלמות כזאת מוצדקת רק  כשהילדה רוצה בדבר אשר הוא, על פניו וללא כל ספק, לרעתה ממש, או כשיש לבית המשפט יסוד להניח שדבריה אינם משקפים את רצונה האמיתי, או שמפאת מצבה הנפשי או השכלי אינה מסוגלת ליצור או להביע רצונה".

 

מתן חשיבות לזכות קטין לחופש דעה וחופש מצפון גם בנוגע לתפישה הדתית

בעמ"ש 3170-09-13, מחוזי חיפה, ע' (קטין) נ. ש' נ',  הודגש ע"י כב' ביהמ"ש המחוזי בחיפה כי כיבוד זכותו של ילד לחופש מחשבה ומצפון הינו בגדר עקרון יסוד שעל בתי המשפט לישמו באותם מקרים בהם מגיע ביהמ"ש למסקנה כי הקטין נחוש ומגובש בעמדתו וכי חפצו במעבר למוסד חינוכי אחר הינו עצמאי ואותנטי.

בהתייחס לשיקולים דתיים הודגש בפס"ד זה כי הקטין זכאי לחופש מחשבה לגבי תפישת הדת שלו.

בפסק דין נוסף של השופט יעקב כהן  בשא (כ"ס) 6718/08 ד' ז'  נ' א' ז' נקבע כי בנם של בני הזוג שהתגרשו, ילמד בזרם החילוני למרות התנגדותה של האם.

במקרה זה, דובר על בני זוג אשר בעת נישואיהם היו חילונים וניהלו אורח חיים חילוני. תוך כדי הנישואים חזרה האם בתשובה. הבן למד בבית ספר חרדי אך עם גדילתו, האב דרש לרשום את הבן לחטיבת ביניים של הזרם החילוני.

האם התנגדה ללימודי בנה בבית ספר חילוני בטענה כי  הדבר נוגד את השקפת עולמה. כתוצאה מכך הבן לא ביקר בבית הספר מספר חודשים והוא מתגורר אצל האב והקשר בינו לבין האם הינו מינימאלי.

בית המשפט בחן את טובת הקטין, וכן את רצונו של הקטין. בתסקיר שהוגש ע"י פקידת הסעד, הומלץ לאפשר לבן ללמוד בזרם החילוני, כפי בקשתו ולהפסיק מיידית את המצב בו אין הוא לומד בבית ספר.

 

על גישה הגורסת כי יש להתעלם מרצונו של ילד, ולפעול בעניינו אך ורק לפי סדר העדיפויות של אחד מהוריו, אבד הכלח זה מכבר

מגמת האמנה בדבר זכויות הילד (1989), ומגמת הדין בישראל הינה להבטיח לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו.

מתוך תסקיר פקידת הסעד, ומתוך כתבי הטענות שהגישו שני הצדדים, נמצא בית המשפט למד כי הקטין מגלה בגרות במידה המחייבת להביא בחשבון את השקפתו ואת רצונותיו, וכי רצונו לשנות את אורח חייו ואת המוסד בו ילמד, הינו בוגר ונחוש.

 

מאין נובעת סמכות בית המשפט להכריע במחלוקת בין הורים בסוגיית החינוך

בית המשפט קבע כי סמכותו לקבוע היכן יתחנך הילד, נשאבת מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962, לפיו רשאי הוא לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת ענייניו של קטין, וכן רשאי בית המשפט לעשות אם הקטין פנה אליו בעצמו. לפיכך, החליט כי רואה בתביעה זו, פניה שנעשתה על ידי הקטין עצמו, כאשר האב שימש אך  ורק אמצעי להבאת רצונו של הקטין בפני בית המשפט.

בית המשפט קבע, כי היעדרותו הממושכת של הקטין מביה"ס הינה חמורה ביותר, פוגעת בהתפתחותו ומאיימת על עתידו ועל הקטין לשוב למסגרת לימודית ללא כל דיחוי ועל כן נתן צו לבית ספר מסוים לקבלו לשורותיו.

בנוסף, נתן משקל רב לרצונו של הקטין בהתאם למידת בגרותו. הקטין הדגיש כי הרעיון לעבור בית ספר הוא שלו בלבד ולא של אביו וכי הוא מעדיף להתרחק בשלב זה מאמו מאחר והיא מפעילה עליו לחצים בעניין בית הספר.

לפיכך, נקבע כי  הקטין מגלה בגרות במידה המחייבת להביא בחשבון את השקפתו ואת רצונותיו, וכי רצונו לשנות את אורח חייו ואת המוסד בו ילמד, הינו בוגר ונחוש.

פסקי דין נוספים ברוח זו קיימים ונותנים משקל מהותי לרצון הקטין כפי שהוא מביע בפני בית המשפט או בפני פקידת הסעד במסגרת תסקיר.

 

 

 

 

 

 

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+