בית המשפט מבקר התנהלות צדדים ובאי כוחם בהליך ומחייב בקנס לטובת אוצר המדינה

בית המשפט מבקר התנהלות צדדים ובאי כוחם בהליך ומחייב בקנס לטובת אוצר המדינה

בית המשפט מבקר התנהלות צדדים ובאי כוחם בהליך ומחייב בקנס לטובת אוצר המדינה

 

החלטה חריגה המחייבת את הצדדים בהוצאות לטובת אוצר המדינה בשל ניהול ארוך שלא לצורך מסורבל ומכביד על ידי כל אחד מהם

בית המשפט מביע ביקורת על דרך ניהול הליך גירושין בפניו, הן בכל הנוגע לצדדים עצמם והן בנוגע לבאי כוחם, ונתן לכך התייחסות ארוכה במסגרת החלטה שניתנה בתלהמ (ראשל"צ) 7531-05-17 פלונית נ' פלוני.

בין היתר הכתיב בית המשפט לפרטיכל: "שוב ב"כ הצדדים מדברים האחד עם השני והפעם הזו מצאתי להזהירם בהחלטה כי ככל והתנהלות זו תישנה, יש ויחויבו בהוצאות אישיות".

יצוין כי עוד לפני שניתנה החלטה זו, התפרשו דברי ב"כ התובעת על פני שלושה עמודים ומחצה, ודברי ב"כ הנתבע - על פני עמוד ומחצה. גם לאחר מתן אזהרה זו, המשיכו ב"כ הצדדים לשטוח טיעוניהם באריכות רבה, ותוך שיחה האחד עם השני, כאשר טיעוני הנתבע (לאחר האזהרה) משתרעים על פני שני עמודים שלמים נוספים, וטיעוני התובעת - על פני עמוד שלם נוסף.

בסך הכל, מתפרש פרוטוקול דיון אחד בלבד על פני 10 עמודים, כאשר ארבעת הדיונים הקודמים בין הצדדים, מתפרשים על פני 14 עמודים (יחד).

תוך כדי טיעוני ב"כ התובעת, המשיכו הצדדים להתפרץ האחד לדברי השני, בית המשפט מצא עצמו נאלץ להזהיר שוב ושוב, כאשר נאמר במפורש כי: "... פרק הזמן שמתנהל דיון זה הינו חריג ביותר ביחס לכל דיון אחר. צר לי שכך, ברם כפי שאמרתי, הדברים יילקחו בחשבון כשתינתן החלטה בעניין זה אשר תכלול בתוכה גם את משמעותה של תקנה 514 לתקסד"א ואת המקום והזמן לעשות בה שימוש".

בית המשפט הקדיש זמן רב לטיפול בצדדים אלו, לרבות קיום דיון במהלך תורנות הפגרה, כאשר למעשה, מדובר בדיון חמישי בעניינם של הצדדים, לאחר שהליך י"ס שהגישו – כשל ולא עלה יפה, וכעת עומדות להכרעה תביעות משמורת, רכוש ומזונות. אין מחלוקת, כי מדובר במספר רב של דיונים, ובתכיפות רבה.

לא זו אף זו, אף שתיק י"ס  (יחידת הסיוע) נפתח לפני פחות משנה, בחודש 12/16, הרי שעד היום נאלץ בית המשפט להכריע  בלא פחות מ-41 בקשות והודעות שהוגשו במסגרת הליך י"ס, וכן ב- 13 בקשות נוספות, שהוגשו במסגרת התיקים הקשורים.

יתירה מכך, הצדדים פנו בלא פחות משלוש בקשות רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, שתיים, בחודש 8/17, בסוגיית המעבר (האחת נדחתה, והשניה - נמחקה ללא צו להוצאות). השלישית, הוגשה ביום 5/11/17, ביחס להחלטה לפיה האב ישיב הקטינים במוצאי שבת, ולא ביום א' בבוקר.

אין מחלוקת, כי מדובר במספר רב ביותר של הליכים, שאינו ראוי – לדעת בית המשפט - בנסיבות מקרה זה, ואין לו מקום. כאמור, למספר הבקשות הרב, מצטרפת התנהלות הצדדים ובאי כוחם בדיון, שהוארך במידה רבה מאוד שלא לצורך, ואף שכאמור, הוגשו בקשות רבות לבית המשפט, והצדדים מוכרים לו היטב.

 

מהיכן נובעת סמכות בית המשפט לחייב בהוצאות משפט צדדים המאריכים את הדיון ומכבידים על בית המשפט שלא לצורך

תקנה 514 לתקסד"א קובעת כדלקמן: "ראה בית המשפט או הרשם כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או בפסק הדין, וללא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך או המשפט בשיעור שימצא לנכון בנסיבות הענין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, או לטובת שניהם."

בית המשפט מפנה לדברי כב' השופט (בדימוס) אורי גורן כותב בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי", כי פסיקת הוצאות לטובת המדינה, הינה בנפרד מפסיקת הוצאות לטובת בעל דין, ואינה תלוית תוצאות ההליך. התקנה נועדה, עת בית המשפט סבור כי בעל דין, או בעלי דין, האריכו דיון שלא לצורך, כאמור בעמ' 671-672 לספרו: "מטרתו של מחוקק המשנה...היא להקנות לרשות השופטת אמצעי מרתיע כדי לבלום את יצר הפולמוס וההתדיינות של בעלי דין טרדניים, שקשה להרתיעם בדרך אחרת, אלא בחיוב כספי...כאשר דנה תקנה 514 בהתחשבות בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, הכוונה היא להארכת הדיון שלא לצורך, או לפגם אחר שבניהול הדיון על ידי אחד מבעלי הדין".

כך גם מפנה בית המשפט לדברי כב' השופט א' גרוניס (כתוארו אז) קבע ברע"א 615/11 כי:

"את הבסיס לסמכות להשית הוצאות כאלה ניתן למצוא בתקנה 514 לתקנות. על פי תקנה זו רשאי בית המשפט לפסוק הוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או אוצר המדינה כאשר "בעל הדין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת". אפילו אם לא ניתן לבסס הסמכות על תקנה 514, הרי העיגון יימצא בסמכותו הטבועה של בית המשפט. בהחלטה האמורה נאמרו הדברים הבאים:

"האמצעי האמור [של הוצאות] נותן בידי בית המשפט כלי ניהולי, שיש לו אף פן שניתן לכנותו משמעתי. הארכת הדיון שלא לצורך מביאה לכך שבית המשפט מקדיש זמן להליך מסוים בלא הצדקה. המשמעות מבחינת בעלי הדין האחרים שתיקיהם תלויים בבית המשפט הינה ברורה: ממשאב הזמן העומד לרשות בית המשפט נגרעות יחידות שניתן היה להקדישן לטיפול בתיקים אחרים. במילים אחרות, אובדן זמן שיפוטי בשל הארכת דיון שלא לצורך פוגע בכלל בעלי הדין ולאו דווקא באלה שבתיק המסוים ... כלומר, נפגעת היכולת לנצל באופן מיטבי את הזמן השיפוטי" (רע"א 1514/06 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ' שהי שאול ....").

 

תכליתה של פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה

עוד נאמר, כי תכליתה של פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה הינה כפולה: כיסוי העלויות שהביאה התנהלות זו והרתעה מפני נקיטת התנהגות המביאה לבזבוז זמן שיפוטי.

כן נקבע, כי הרציונל שמאחורי פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה מוביל למסקנה שהביטוי "הארכת דיון" שבתקנה 514, מחייב פרשנות מרחיבה. תחולתו היא לגבי מקרה בו בעל דין גורם לבזבוז זמן שיפוטי בלא הצדקה, אף אם אין מדובר בדיון בעל-פה ואף אם אובדן הזמן הוא בעצם היזקקותו של בית המשפט להליך.

 

ולאירועים נשוא ההחלטה

במקרה דנן, כאמור, דיון שהיה אמור להימשך חצי שעה, נמשך, נטו שעתיים תמימות, ללא כל הצדקה או צורך אמיתי, זולת רצונם של הצדדים ודרך התנהלותם.

קובע בית המשפט כי ביהמ"ש העליון, בעת קביעת הלכת 919/15, לא רצה, ולא התכוון לכך, כי מעתה והלאה, כל קדם משפט בסוגיית מזונות זמניים יהפוך לדיון הוכחות זוטא, בו מסכמים הצדדים את כלל טיעוניהם, מן הגורן ומן היקב, תוך בזבוז זמנו של בית המשפט, ופגיעה מהותית ואנושה במתדיינים האחרים.

 

אין עונשין אם אין מזהירים תחילה

בשים לב, כי הדבר נעשה אף שהצדדים הוזהרו מספר פעמים על התנהלותם, בבחינת "אין מענישין אלא אם כן מזהירין".

משכך, ומבחינת התנהלות כ"א מהצדדים בדיון, וכן במספר הבקשות שהגיש כל צד, סבור בית המשפט כי האריכו הצדדים את הדיון שלא לצורך, ובאופן כזה המצדיק הפעם הזו עשיית שימוש בתקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי.

האם חוייבה בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 2,000 ₪, והאב, בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 4,000 ₪.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+