ביטול מינוי מנהל עיזבון במסגרת תיק ירושה ועיזבון

ביטול מינוי מנהל עיזבון במסגרת תיק ירושה ועיזבון

ביטול מינוי מנהל עיזבון במסגרת תיק ירושה ועיזבוןבנו של המנוח ביקש שלא למנות את מנהל העזבון שצויין בצוואת המנוח

עתירת אלמנה למינוי מנהל עיזבון זמני אחר המנוח אשר הותיר אחריו צוואה מיום 21.4.15 לפיה הזוכים בעיזבונו הינם אלמנתו ושני ילדיו מנישואין קודמים.

 

המבקשת, אלמנת בנו של המנוח, עתרה למינוי עוה"ד מסויים כמנהל עיזבון זמני, כפי שהורה המנוח בצוואה בעדים אשר הכין וחתם עליה.

 

על פי הנטען המשיב שהינו בנו של המנוח, הגיש לרשם הירושה התנגדותו לקיום צוואת המנוח רק לעניין זהות מנהל העיזבון.


 

טענות המבקשת בענין מינוי מנהל עיזבון

 

לטענת המבקשת מינוי עו"ד xxx כמנהל העיזבון איננו עניין שולי כטענת המשיב אלא הוא לב ליבה של הצוואה.

 

לטענתה, לעו"ד xxx ידע מיוחד לצורך ניהול העיזבון, והצוואה כוללת הוראות לחלוקת נכסים בין יורשי המנוח על פי שיקול דעתו של עו"ד xxx שאמור לא רק לנהל העיזבון אלא אף להשלים את הפרטים שהמנוח בחר שלא להכניס לצוואה בכוונת מכוון.

 

מינוי עו"ד xxx כמנהל עיזבון היתה מבחינת המנוח הדרך לוודא שהצוואה תתבצע בדיוק בדרך שרצה והתכוון.

 

לטענת האלמנה התנגדות המשיב איננה מבוססת על טיעון עובדתי כלשהו, וכלל טענותיו בעניין התנהלותו האישית והמקצועית של עו"ד xxx נטענו בעלמא ללא פירוט עובדתי ומבלי שמץ של ראיות. המשיב לא הציג טענה עובדתית ו/או משפטית כלשהי שיש בה לגרור התערבות בית המשפט בצוואת המנוח.

 

מוסיפה המבקשת שיש לכבד לא רק את רצון המנוח אלא אף את רצונה היא ורצון משיבה נוספת שמסכימה לבקשה.


 

טענות המשיב המתנגד למינוי מנהל העיזבון הרשום בצוואה של המנוח

 

לטענת המשיב אין לאשר מינויו של עו"ד xxx כמנהל העיזבון משום שאיננו סומך כלל וכלל על עו"ד xxx ובמצב דברים זה ראוי כי מי שימונה כמנהל עיזבון, יהיה אדם אובייקטיבי, הנהנה מאמונם ותמיכתם של כלל היורשים.

 

לטענתו אין כל ממש בטענה שהמשיבה 3 הביעה הסכמתה לבקשה, שכן יתכן והעדר תגובתה הינו מחשש שמא התערבותה בהליך תיזקף לחובתה, ויש לראותה כצד ניטראלי במחלוקת.

 

טוען המשיב שהתנגדותו נשענת על חוסר אמון מובהק אותו הוא חש כלפי עו"ד xxx, שהוביל למערכת יחסים משובשת, ונסיבות אלה מהוות סיבה מספקת ואף טעם מיוחד כדי לקבל התנגדותו.

 

לטענתו די בעצם קיומו של חוסר האמון כדי להוות טעם מיוחד למניעת מינויו של עו"ד xxx כמנהל עיזבון. לטענתו, חוסר האמון הבסיסי של המשיב נעוץ בהתנהלותו של עו"ד xxx לאורך השנים, במגוון סיטואציות ונסיבות, אשר מפאת כבודו ופרטיותו של עו"ד xxx נמנע המשיב מלפרט במסגרת ההליך.

 

לטענת המשיב ישנה העדפה ברורה של עו"ד xxx למבקשת, היא אלמנת אחיו המנוח. כן טוען המשיב שהעובדה שהעתירה למינוי עו"ד xxx כמנהל עיזבון הוגשה על ידי עו"ד ממשרדו של עו"ד xxx, ויש בכך ללמד שהאחרון איננו יכול לשמש כגורם אובייקטיבי בניהול העיזבון.

 

אף העובדה שעו"ד xxx ממשרדו של עו"ד xxx, המייצג את המבקשת בעתירה למינוי מנהל העיזבון הזמני, שימש כעד לצוואת המנוח, מלמדת עד כמה היה הקשר קרוב בין המבקשת לעו"ד xxx.

 

לטענתו, לא ניתן להעלות על הדעת שעו"ד xxx שאמור לשמש כמנהל עיזבון המנוח יאפשר לעו"ד ממשרדו להטיל דופי ביושרו ואמינותו של אחד מהיורשים בצוואה, מבלי שדברים אלה יהיו על דעתו כבעל המשרד.

 

לשיטתו דווקא שתיקתו של עו"ד xxx בעניין טענות אלה מלמדת שתחושות המשיב בדבר חוסר אמון בו הן יותר ממבוססות, ומדובר במערכת יחסים בלתי תקינה ומשובשת בינו לבין עו"ד xxx.

 

מוסיף המשיב שלא יהא במינוי אדם אחר כמנהל העיזבון הזמני כדי לפגוע במאזן הנוחות, כדי להסב נזק למי מהצדדים או כדי למנוע את קיום רצונו של המנוח בדבר חלוקת רכושו.


 

האם יבוטל מינוי מנהל העיזבון אם לאו

 

הצדדים שניהם מסכימים שלצורך מימוש צוואת המנוח נדרש מינוי מנהל עיזבון והמחלוקת ביניהם הינה לעניין זהותו בלבד. נוכח היקף עזבונו של המנוח והעובדה שנכללים בו נכסים שונים לרבות אוספים שונים, שוכנע אף בית המשפט שיש צורך במינוי מנהל עיזבון במקרה זה.

 

אין מחלוקת שהמנוח ציווה בצוואתו שעו"ד xxx ישמש כמנהל עזבונו, הן הזמני והן הקבוע.

 

סעיף 81 לחוק הירושה

 

סעיף 81 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 מורה: קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, אותו אדם כמנהל עיזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.

עיקרון יסוד בדיני הירושה הינו שיש לקיים את רצון המוריש בצוואתו לרבות בעניין זהות מנהל העיזבון, אלא אם מצא בית המשפט סיבות מיוחדות להורות אחרת.

 

בת"ע (ת"א) 107950/06 עיזבון המנוחה צ' ס' נ' האפוטרופוס הכללי  מנה בית המשפט מספר מקרים שהם יש לסטות מהכלל:

 

  • חשש לגבי יושרו של המועמד למינוי מנהל עיזבון.

  • ניגוד עניינים, כגון שמנהל העיזבון הגיש תביעה כנגד העיזבון.

  • היחסים בין המעוניינים בדבר (שהם בדרך כלל היורשים) הם משובשים עד כי קיים חשש שכל שיתוף פעולה בין מנהל העיזבון המיוחד לבינם נדון מראש לכישלון בשל חוסר אמון בסיסי, וכל פעולה שלו תביא לחיכוכים ולמעורבות יתרה של בית המשפט. (ש' שוחט, נ' פינברג ו י' פלומין, דיני ירושה ועיזבון, מהדורה שביעית, ע' 210).בימ"ש מחליט לדחות את ההתנגדות ולהותיר את מינוי מנהל העיזבון על כנו

 

להלן נימוקי בית המשפט לדחיית הבקשה לביטול מינויו של עורך הדין כמנהל עיזבון ודחיית הבקשה למנות מישהו אחר במקומו כמנהל עיזבון:

 

ראשית, התנגדות המשיב נסמכה על תצהירה של אשתו, שאיננה זוכה על פי הצוואה, והוברר שזו פנתה למבקשת בבקשה שתוותר על רכוש מסוים שהוקנה לה על פי הצוואה לטובת המשיב, מה שגרר הגשת העתירה דכאן. המשיב נמנע מליתן תצהירו.

 

שנית ועיקר, התנגדות המשיב נסמכה על טענות כוללניות שלא גובו ולו בראשית ראיה. המשיב טען כאמור שחוסר האמון הבסיסי נעוץ בהתנהלותו של עו"ד xxx לאורך השנים, במגוון סיטואציות ונסיבות, אשר מפאת כבודו ופרטיותו של עו"דxxx  נמנע המשיב מלפרט במסגרת ההליך, המשיב נמנע במכוון מפירוט התנהלותו הנטענת של עו"ד xxx המהווה הטעם לחוסר האמון הנטען.


 

העדר יחסים תקינים על פי הפסיקה בין מנהל עזבון לבין היורשים מהווה טעם מוצדק לביטול המינוי של מנהל העזבון

 

על פי הפסיקה בהעדר יחסים תקינים בין היורשים לבין מי שמבקש להתמנות כמנהל עיזבון יש משום טעם מיוחד המצדיק סטייה מקיום רצון המוריש. (בע"מ 7081/14, עזבון המנוחה פלונית נ' פלוניות).

 

המשיב טען כאמור שחוסר האמון המובהק אותו הוא חש כלפי עו"ד xxx, הוביל למערכת יחסים משובשת, ובכך מתקיים 'טעם מיוחד' המצדיק קבלת התנגדותו למינוי של אותו עורך דין כמנהל עיזבון.

 

בפסיקה ובספרות לא נקבע מה יוגדר כהעדר יחסים תקינים, אך נקבע שעל מנת שבית המשפט יעשה שימוש בסמכותו על פי סעיף 81 לחוק הירושה שלא למנות את מנהל העיזבון שהורה המצווה, עליו להשתכנע שהיחסים בין הממונה בצוואה לבין היורשים משובשים ביותר. (בע"מ 7081/14).

 

לא כל חוסר אמון נטען מצדיק סטייה מעיקרון כיבוד רצון המצווה. בענייננו לא השתכנע בית המשפט שהיחסים בין עו"ד xxx למשיב משובשים ביותר, חרף הצגת הדברים ככאלה על ידי המשיב.

 

אין די בתחושתו הסובייקטיבית של המשיב בדבר העדר אמון בעו"ד xxx שעה שטענותיו בעניין זה נטענו בעלמא וללא פירוט.

 

על הטוען למערכת יחסים כזו להניח תשתית ראייתית נאותה לטענותיו ולא להסתפק בטענות כוללניות בדבר מערכת יחסים 'בלתי תקינה'. זאת לא נעשה בענייננו.

 

משלא השתכנע בית המשפט שהיחסים בין המשיב לעו"ד xxx אכן משובשים ולא כל שכן משובשים ביותר, וחוסר האמון הנטען של המשיב בעו"ד xxx נובע מתחושתו הסובייקטיבית בלבד של המשיב שאין בה די, הרי שאין עילה לעשות שימוש בסמכות על פי סעיף 81 לחוק הירושה ולמנוע מינויו של עו"ד xxx כמנהל העיזבון הזמני, ודי בכך לדחות התנגדותו למינוי.

 

בנוסף, המשיב מודה שבידי עוה"ד xxx הידע הנדרש לצורך קיום רצון המנוח, שהעניק לו, כמנהל עיזבונו, שיקול דעת נרחב בניהול העיזבון וחלוקתו, ולטענתו ככל שקיום רצון המנוח חשוב לעו"ד xxx כטענתו, בוודאי יסכים לחלוק את המידע שבידיו עם כל אדם שאחר שימונה.

 

שעה שהתנגדות המשיב לא בוססה כדבעי, אין כל הצדקה שלא לקיים את רצון המצווה, אביו של המשיב, ולמנות מנהל עיזבון אחר תחת עו"ד xxx על מנת שזה יחלוק עמו המידע שבידיו.

 

זאת ועוד, לא כל מערכת יחסים בלתי תקינה תהווה עילה לסטייה מעיקרון כיבוד רצון המצווה. אין לקבוע כי בכל מקרה, בהם עלו היחסים בין היורשים לבין המנהל המוצע בצוואה על שרטון, יש שלא למנותו. יתכן מקרים שבהם המורכבות של הצוואה, או הידע המיוחד שיש למנהל המוצע בפרטי העיזבון, עשוי להיות נימוק מדוע למנותו למרות היחסים הרעים בינו לבין היורשים. (עמ"ש (חי') 38959-09-14, עיזבון המנוחה ס' ו' ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי הרשמי, חיפה).

 

שעה שהמשיב מודה מפורשות שבידי עו"ד xxx מידע הנדרש לצורך חלוקת וניהול העיזבון כפי רצונו של אביו המנוח, הרי אף אם היה הוא מבסס טענתו בדבר יחסים רעועים בינו לבין עו"ד xxx, לא היה מקום לקבל התנגדותו למינויו כמנהל עיזבון מכוח מערכת יחסים לא תקינה.

 

עוד נפסק לגבי הבקשה כי מנהל העיזבון יגיש בקשה לאישור כל פעולה

 

נקבע כי אין הצדקה לחייב את עו"ד xxx לקבל אישור בית המשפט ביחס לכל פעולה, מכל סוג שהוא הקשורה בנכסי העיזבון, כפי עתירת המשיב. הסכמתו של עו"ד xxx בעניין זה בדיון היתה במענה לשאלת בית המשפט אם יסכים להכפיף החלטותיו כמנהל עיזבון לאישור מראש של בית המשפט כתנאי להסרת התנגדותו של המשיב למינויו.

 

משעה שהמשיב לא הסיר התנגדותו וזו נדחתה לגופה, אין עילה או הצדקה לחייב את עו"ד xxx כמנהל עיזבון לקבל אישור בית המשפט, ולבטח שלא ביחס לכל פעולה שהיא בנכסי העיזבון. חזקה על עוה"ד xxx, כשליח בית המשפט, שיפנה לבית המשפט בבקשה למתן הוראות ככל שהדבר יידרש.

 

 

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+